Suomen Laki -palvelun säädöskokonaisuudet
– 11 erilaista, valitse omasi

VEROTUS

Suomen Laki -hakupalvelun Verotus-osiosta löydät verotukseen liittyvät kansalliset ja ylikansalliset säädökset aina ajantasaisina. Osio sisältää verosäädökset jaoteltuna aihealueittain: tulon perusteella kannettavat verot ja varojen arvostaminen, ennakkoperintä ja työnantajan maksut, verotusmenettely, julkisuus ja hallinto, eräät valtiolle ja kunnalle suoritettavat verot, kulutusverot sekä tulli, maksuperusteet ja veronkanto sekä verojen periminen. Lisäksi palvelusta löytyy tuloveroja, arvonlisäveroa ja pääomaveroa, valmisteveroa, verovapautusta sekä ajoneuvoveroja, tietulleja ja käyttäjämaksuja koskevaa Euroopan unionin sääntelyä.

129 € + alv 24 %

TYÖOIKEUS JA HR

Suomen Laki -hakupalvelun Työoikeus ja HR -osiosta löydät työoikeuteen liittyvät kansalliset ja ylikansalliset säädökset aina ajantasaisina. Osio sisältää säädökset työsopimuksesta ja virkasuhteesta, työ- ja virkaehtosopimuksista sekä yhteistoiminnasta, työajasta ja vuosilomasta, työsuojelusta, virkamiesoikeudesta ja työmarkkinoista.  Lisäksi on mm. eläkkeitä, työterveyshuoltoa sekä eri ammattihenkilöstöä koskevia säädöksiä.

129 € + alv 24 %

YRITYKSET JA YHTEISÖT

Suomen Laki -hakupalvelun Yritykset ja yhteisöt -osiosta löydät yrityksiin ja yhteisöihin liittyvät kansalliset ja ylikansalliset säädökset aina ajantasaisina. Osio sisältää säädökset eri yritysmuodoista, rekistereistä, toiminimestä ja prokurasta, elinkeinon harjoittamisesta, immateriaalioikeuksista, kuluttajansuojasta, julkisista hankinnoista, asumisyhteisöistä, yhdistyksistä ja säätiöistä, sopimuksista sekä mm. yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta, tieliikenteestä, rahoitustoiminnasta ja vakuutustoiminnasta.

159 € + alv 24 %

RAHOITUS, VAKUUTUS JA SIJOITTAMINEN

Suomen Laki -hakupalvelun Rahoitus, vakuutus ja sijoittaminen -osioon on koottu rahalaitosta, rahoitustoimintaa ja sijoittamista sekä vakuutussopimuksia ja vakuutustoimintaa koskeva kansallinen ja ylikansallinen sääntely. 

129 € + alv 24 %

HENKILÖ, PERHE JA PERINTÖ

Suomen Laki -hakupalvelun Henkilö, perhe ja perintö -osioon on koottu kattavasti ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, kansalaisuutta, passia ja henkilökorttia, henkilötietoja ja tietosuojaa, nimeä, holhousta, avioliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta, isyyttä, lapseksi ottamista ja lapsen oikeuksia, huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta ja lastensuojelua, perintöä ja testamenttia, perhepoliittisia tukia ja sosiaalioikeutta sekä ulkomaalaisia koskevat kansalliset ja ylikansalliset säädökset.

129 € + alv 24 %

JULKISOIKEUS

Suomen Laki -hakupalvelun Julkisoikeus-osio sisältää valtio-oikeutta, yleishallinto-oikeutta, hallintoalueita ja itsehallintoa, opetus- ja sivistystoimea, turvallisuutta ja yleistä järjestystä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, viestintää, liikennettä ja kuljetuksia, asumista, julkisia hankintoja, elinkeinojen tukemista ja maaseutuelinkeinoja sekä Euroopan unionia, maahantuloa, turvapaikkahakemusten käsittelyä ja viisumia ja tulliliittoa koskevat kansalliset ja ylikansalliset säädökset.

159 € + alv 24 %

TALOUSHALLINTO

Suomen Laki -hakupalvelun Taloushallinto-osiosta löydät kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvät kansalliset ja ylikansalliset säädökset. 

129 € + alv 24 %


SOPIMUS- JA VELKASUHTEET

Suomen Laki -hakupalvelun Sopimus- ja velkasuhteet -osioon on koottu kansalliset ja ylikansalliset säädökset sopimuksista ja velkasuhteista, vahingonkorvauksesta, vanhentumisesta, julkisesta haasteesta ja asiakirjojen kuolettamisesta, huoneenvuokrasta, kiinnityksestä ja vakuuksista, irtaimen kaupasta, kiinteän omaisuuden luovutuksesta ja panttauksesta, maksukyvyttömyydestä, ulosotosta ja vakuutussopimuksista.

129 € + alv 24 %

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN

Suomen Laki -hakupalvelun Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen -osio sisältää eri yritysmuotoja, elinkeinon harjoittamista, kilpailua ja julkisia hankintoja koskevat säädökset.

129 € + alv 24 %

YMPÄRISTÖ, ASUMINEN JA RAKENTAMINEN

Suomen Laki -hakupalvelun Ympäristö, asuminen ja rakentaminen -osiossa ovat kiinteistön muodostamista ja kiinteistörekisteriä, maankäyttöä ja rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesioikeutta, ympäristöviranomaisia ja alue- ja paikallishallintoa, asunto-oloja ja asuntoviranomaisia sekä ympäristövahinkoja koskeva kansallinen ja ylikansallinen sääntely. 

129 € + alv 24 %

RIKOS JA PROSESSI

Suomen Laki -hakupalvelun rikos ja prosessi -osio sisältää oikeudenkäyntimenettelyä, oikeusapua ja oikeudenkäynnin kustannuksia, oikeuslaitosta, maksukyvyttömyyttä ja ulosottoa, kansainvälistä prosessioikeutta ja keskinäistä oikeusapua sekä rikoksia, rikosoikeudellisia seuraamuksia ja täytäntöönpanoa, esitutkintaa ja pakkokeinoja ja kansainvälistä rikosoikeutta koskevat kansalliset ja ylikansalliset säädökset.

129 € + alv 24 %

Säädökset päivittyvät jatkuvasti ja niihin on lisätty runsaasti viittauksia muuhun lainsäädäntöön ja voimaantulosäännöksiin sekä oikeustapausten ratkaisuselosteita. Säädöskokonaisuus sisältää myös oikeuskäytännön.